DOCUMENTARIO – ” OSTEREI – MONTE TANCIA 1944 ” CASAPROTA